Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met RCH Computerhulp / Combiknaller gesloten worden. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de klant is uitgesloten. Hier kan alleen van worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Definities

Prijslijst
De opsomming van de beschikbare producten met daarbij vermeld de prijzen, eventuele drukfouten onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Producten
Hardware, software, accessoires, documentatie en onderdelen die op de prijslijst staan op de datum dat RCH Computerhulp / Combiknaller de bestelling van de klant ontvangt.

Software
Programma's die op een computer, een processor of een controller worden gebruikt. Deze programma's zijn ingebouwd in de hardware en daar niet uit te verwijderen bij normaal gebruik. Of zij zijn vermeld op de prijslijst als een apart software product of zij zijn vermeld in combinatie met een ander product op de prijslijst.

Prijzen, offertes en betalingen

Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euros. Exclusief omzetbelasting (en eventuele andere belastingen) en af magazijn te Lelystad.
Prijzen in aanbiedingen en offertes zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen. Offertes omvatten alleen de expliciet vermelde zaken en diensten.

Offertes van RCH Computerhulp / Combiknaller zijn altijd vrijblijvend. Een overeenkomst tussen RCH Computerhulp / Combiknaller en een klant komt tot stand als de klant de offerte tijdig ongewijzigd heeft aanvaard. Met als voorbehoud dat RCH Computerhulp / Combiknaller meteen na ontvangst van de aanvaarding de offerte herroept.

RCH Computerhulp / Combiknaller is bevoegd tot het doen en afzonderlijk factureren van deelleveringen.

De betalingstermijn van facturen is TT vooruit, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te gebeuren via een bancaire overboeking, dan wel contant. Door enkel verloop van de betalingstermijn is de klant in verzuim, zonder dat aanzegging of in gebreke stelling is vereist.

Vanaf de ingangsdatum van het verzuim is aan RCH Computerhulp / Combiknaller een vertragingsrente van anderhalf procent per maand verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag. Een deel van een maand wordt gezien als een hele maand.
Als RCH Computerhulp / Combiknaller zich genoodzaakt ziet tot invorderingsmaatregelen komen de kosten hiervan voor rekening van de klant. Ook de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant.

De klant komt geen recht van verrekening toe. Opschorting door de klant van de verplichting tot tijdige betaling is uitgesloten.

Vorderingen van RCH Computerhulp / Combiknaller worden direct opeisbaar als de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, in staat van liquidatie komt te verkeren of zich andere omstandigheden voordoen waardoor verhaal van vorderingen in gevaar zou kunnen komen.

Bestelling en uitlevering

Annulering van een bestelling is niet mogelijk.

Uitlevering is afhankelijk van de beschikbaarheid van het product op de datum dat RCH Computerhulp / Combiknaller de bestelling van de klant ontvangt. RCH Computerhulp / Combiknaller zal al het redelijke in het werk stellen om op de aangeboden of bevestigde datum te leveren. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt RCH Computerhulp / Combiknaller niet in verzuim.

Transport en overgang van risico

Alle producten worden geleverd vanuit het magazijn in Lelystad, Nederland (tenzij anders overeengekomen). Speciale verzoeken van de klant over de verpakking of vervoersinstructies moeten voor aanvang van het daadwerkelijke transport worden overeengekomen en de kosten hiervoor worden aan de klant apart in rekening gebracht.
Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de klant zodra de producten het magazijn van RCH Computerhulp / Combiknaller hebben verlaten.

Voorbehoud van eigendom en andere rechten

Onverminderd de verplichting van de klant tot volledige en tijdige betaling blijven geleverde zaken eigendom van RCH Computerhulp / Combiknaller totdat volledige betaling van de factuurbedragen alsmede de gevorderde rente en incassokosten heeft plaatsgevonden. RCH Computerhulp / Combiknaller is gerechtigd om bij niet tijdige betaling haar eigendommen terug te (doen) nemen.

Installatie en acceptatie

De klant is ervoor verantwoordelijk dat de plaats waar en de omgeving waarin de producten worden geïnstalleerd aan de toepasselijke omgevingsspecificaties voldoen.
Tenzij anders is overeengekomen, moeten reclames over geleverde en geïnstalleerde zaken binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk aan RCH Computerhulp / Combiknaller ter kennis worden gesteld.
Met het in behandeling nemen van reclames en/of het doen van onderzoek naar aanleiding van reclames erkent RCH Computerhulp / Combiknaller niet daartoe gehouden te zijn.

RCH Computerhulp / Combiknaller garandeert geen product- of software comptabiliteit welke dan ook, op de door hun geleverde producten.

 

 

Garantie

RCH Computerhulp / Combiknaller garandeert hardware producten tegen defecten in materialen (tenzij anders overeengekomen). Als RCH Computerhulp / Combiknaller tijdens de garantieperiode schriftelijk bericht ontvangt van dergelijke defecten, zal RCH Computerhulp / Combiknaller naar eigen inzicht het defecte hardware product repareren dan wel vervangen. RCH Computerhulp / Combiknaller wordt eigenaar van de vervangen onderdelen.

RCH Computerhulp / Combiknaller garandeert niet dat producten ononderbroken en foutloos werken. Als RCH Computerhulp / Combiknaller niet in staat is om binnen een redelijke termijn een door haar geleverd product te repareren of te vervangen, heeft de klant na onmiddellijke retournering van het defecte product recht op terugbetaling van 80 procent van de voor het product betaalde prijs.

De op een product toepasselijke garantieperiode is de periode die op dat product van toepassing is op het moment dat RCH Computerhulp / Combiknaller de bestelling van de klant ontvangt, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De garantieperiode gaat in op de datum van uitlevering.

Garantie is niet van toepassing op defecten als gevolg van of veroorzaakt door op producten van buitenaf inwerkende oorzaken, onjuist of onvoldoende onderhoud of kalibratie door de klant, van derden betrokken software en/of hardware, door de klant ontwikkelde software, door RCH Computerhulp / Combiknaller of de fabrikant van het betreffende product niet goedgekeurde verbindingen of verbruiksartikelen, verplaatsing van de producten door de klant, niet door RCH Computerhulp / Combiknaller of de fabrikant van het betreffende product geautoriseerde wijzigen, reparaties verricht door de klant of door derden, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik buiten de omgevingsspecificaties van het product en een onjuiste inrichting van de installatieplaats door de klant.

Op verbruiksartikelen wordt geen garantie verleend. Herstel van verloren gegane gegevens en/of verminkte gegevens valt niet onder de garantie, daarom adviseren wij u om regelmatig backups van u gegevens te maken.
Werkzaamheden en kosten van herstel of vervanging buiten het kader van deze garantie zullen door RCH Computerhulp / Combiknaller aan de klant in rekening worden gebracht tegen de standaardtarieven van RCH Computerhulp / Combiknaller. Garantie wordt verleend door RCH Computerhulp / Combiknaller vanuit haar vestiging in Lelystad, Nederland.

 

 

Aansprakelijkheid

RCH Computerhulp / Combiknaller is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door haar personeel of door andere personen of bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen RCH Computerhulp / Combiknaller en de klant.

RCH Computerhulp / Combiknaller is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of tijdig vaststellen van defecten aan of problemen met door haar geleverde producten.

RCH Computerhulp / Combiknaller is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen winstderving, geleden verliezen, gemiste besparingen, kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade, schade als gevolg van verlies, beschadiging of verminking van gegevens en schade als gevolg van stilstand of vertraging.

RCH Computerhulp / Combiknaller is slechts aansprakelijk voor schade aan het door haar geleverde product tot maximaal het bedrag waarvoor terzake van het door RCH Computerhulp / Combiknaller geleverde is gefactureerd.

Aansprakelijkheid als gevolg van wanprestatie van RCH Computerhulp / Combiknaller ontstaat niet nadat de klant RCH Computerhulp / Combiknaller schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan RCH Computerhulp / Combiknaller een redelijke termijn heeft gegund om haar verplichting alsnog na te komen.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle offertes en leveringen van en overeenkomsten met RCH Computerhulp / Combiknaller is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

Auteursrecht

Op door RCH Computerhulp / Combiknaller bij producten geleverde gebruiksaanwijzingen en schriftelijke instructies rust auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming van RCH Computerhulp / Combiknaller mag niet worden gekopieerd.

COMBIKNALLER
Combiknaller
Pascallaan 15
8218NJ Lelystad

0320-257029

www.combiknaller.nl

info@combiknaller.nl

ma-vr: 9:00 -17:30
Buiten kantoor uren op afspraak.  


Designed By Sales2You.nl
Combiknaller © 2019